RODO

:: Strona Główna : O banku : RODO

RODO

 
 

                     W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju ul. Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój (dalej: Bank) Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju, 33-350 Piwniczna – Zdrój, ul. Rzeszutka 2.

2. Bank Spółdzielczy w Piwnicznej - Zdroju wyznaczył koordynatora ds. RODO, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodobs@piwniczna.com, pod numerem telefonu (18) 446 40 18 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

3.1. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b) realizacji zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit, a) Rozporządzenia);

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

f) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit, f) Rozporządzenia);

g) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Banku oraz w ramach Grupy BPS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.2. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Banku oraz w ramach Grupy BPS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).

4.. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, do Banku Zrzeszającego.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, a także podwykonawcy Administratora, np. prawnicze (Adwokat Jarosław Suwała), informatyczne (Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów, USINFO ul. Barska 50H, 33-300 Nowy Sącz, Dmedia ul. Radzikowskiego 100G/41, 31-315 Kraków).

g) Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

h) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawarte przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art, 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

10. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Bankiem umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to poniższych przypadków:

a) dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A, oraz międzybankowych list zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest; automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;

b) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji;

c) dokonywania procesu podnoszenia limitu kredytowego, gdzie proces ten dokonywany jest na podstawie aktualnych danych dostarczonych w złożonym wniosku oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania procesu (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów. Konsekwencją dokonanego procesu jest: automatyczne określenie dopuszczalnej wysokość limitu do podniesienia, automatyczna decyzja odmowna na zmianę obecnego limitu lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej.

Administrator -Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju

 

 

 

 

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej – Zdroju.

 

Klient indywidualny, Klient instytucjonalny, klient ubezpieczeniowy Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

1.          Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.

2.          Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:

a)    w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

b)    w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Koordynator ds. RODO poinformuje klienta
listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

c)       w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Koordynator ds. RODO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

3.          Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO lub w Centrali lub Filii Banku. Wniosek klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

4.          Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce sprzedażowej Banku.

5.          Bank obsługuje wniosek klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych).  W przypadku pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Banku.

6.          Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.

7.          Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja
o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.

8.          W imieniu Banku, Koordynator ds. RODO  udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9.          Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

10.      W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego
w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie
i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.

 

11.      Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

1.W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej lub
z Koordynatorem ds. RODO pod adresem e-mail:
rodobs@piwniczna.com 

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl