Inwestycyjny

:: Strona Główna : Oferta : Przedsiębiorcy i Organizacje : Kredyty : Inwestycyjny

Inwestycyjny

 
 

Kredyt inwestycyjny -

 

Przeznaczenie:

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy przez:

·        zakup maszyn

·        zakup urządzeń

·        zakup środków transportu

·        zakup nieruchomości

·        zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę lub modernizację nieruchomości

·        zakup udziałów lub akcji

·        oraz inne na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Środki własne:

·        Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20%.

·        Bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych z zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.

 

Okres kredytowania:

Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 10 lat.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności, będą to między innymi:

·        dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej , umowę spółki / statut,

·        zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,

·        bilans roczny i rachunek wyników,

·        kontakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,

·        zezwolenia właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów,

·        informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeń oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,

·        kopie zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat,

·        wyceną majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub przedmioty uprawniające do dokonywania wycen,

·        polisy ubezpieczeniowe proponowanego zabezpieczenia,

·        plany finansowe w okresie kredytowania zawierające:

1.   prognozę bilansu,

2.   prognoza rachunku wyników,

3.   harmonogram realizacji inwestycji,

4.   kosztorys realizacji inwestycji.

 

Oprocentowanie zawarte w tabeli oprocentowań kredytów.

 

 

 

BIZNESPLAN

KWESTIONARIUSZ

INFORMACJE O WYNIKACH

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl