Hipoteczny

:: Strona Główna : Oferta : Kredyty : Hipoteczny

Hipoteczny

 
 

Kredyt Hipoteczny -

 

Dla kogo:

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 75 lat


Przeznaczenie:

·        Kredyt jest przeznaczony na dowolny cel: nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

 

Kwota kredytu:

·        minimalne kwota kredytu wynosi 10 000zł

·        maksymalna kwota nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie.

 

Okres kredytowania:

·        od 1 roku do 15 lat

·        dopuszcza się możliwość karencji w spłacie kapitału na okres nie dłużej niż 6 miesięcy

 

Zabezpieczenie:

·        weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową

·        hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu w księdze wieczystej na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej

·        cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

·        zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona na być hipoteka , stanowi współwłasność

·        cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia

 

Korzyści:

·        kwota kredytu ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku

·        niska prowizja

·        wygodny system spłat – raty stałe lub malejące

·        możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

·        indywidualne podejście do klienta

·        możliwość ubezpieczenia nieruchomości lub kredytu w Banku w Towarzystwie Ubezpieczeń Concordia Capital SA

·        szybka decyzja kredytowa

·        kredyt w walucie PLN


Ubezpieczenie:

W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:

·        śmierć ubezpieczonego

·        trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

 

 

 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl