Mieszkaniowy

:: Strona Główna : Oferta : Kredyty : Mieszkaniowy

Mieszkaniowy

 
 

Kredyt mieszkaniowy –

 

Dla kogo:

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 75 lat.


Przeznaczenie:

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

·        zakup działki budowlanej,

·        zakup lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego,

·        nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

·        nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,

·        przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,

·        wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

·        spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,

·        budowa, dokończenie budowy , rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów.

 

Kwota kredytu:

·        minimalne kwota kredytu wynosi 10 000 zł,

·        maksymalna kwota nie może przekroczyć  50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki,

·        maksymalna kwota nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

 

Okres kredytowania:

·        od 1 roku do 15 lat- w przypadku gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej,

·        od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania (istnieje możliwość udzielenia kredytu do 30lat na wniosek Wnioskodawcy),

·        dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżenie, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 

Zabezpieczenie:

·        weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową,

·        hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu w księdze wieczystej na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej,

·        cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,

·        zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona na być hipoteka , stanowi współwłasność,

·        cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia.

 

Korzyści:

·        kwota kredytu ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku,

·        niska prowizja,

·        wygodny system spłat – raty stałe lub malejące,

·        możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,

·        indywidualne podejście do klienta,

·        możliwość ubezpieczenia nieruchomości lub kredytu w Banku w Towarzystwie Ubezpieczeń Concordia Capital SA,

·        szybka decyzja kredytowa,

·        kredyt w walucie PLN.

 

Ubezpieczenie:

W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:

·        śmierć ubezpieczonego,

·        trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.Wymagane dokumenty:

·        Wniosek o kredyt

·        Oświadczenie o dochodach

·        Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

·        Uproszczony kosztorys sporządzony przez osobę posiadające uprawnienia budowlane

·        Numer księgi wieczystej

·        Wycena nieruchomości powyżej 100 000zł

·        Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu

·        Projekt budowlany

·        Pozwolenie na budowę.


 


 

Bankomaty i placówki

dowiedz się wiecej

Zastrzeżenie kart

dowiedz się wiecej

Realizacje przelewów

dowiedz się wiecej

Kartosfera

dowiedz się wiecej

2017 Copyright BS Piwniczna Zdrój. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl